Regulamin Krytej Pływalni

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
 2. Regulamin Krytej Pływalni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie obiektu.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich klientów i użytkowników obiektu, przebywających na jego terenie.
 4. Kryta Pływalnia stanowi własność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, mieszczącej się w Raciborzu (47-400), przy ul. Słowackiego 55,.
 5. Podstawowym przeznaczeniem Krytej Pływalni są zajęcia dydaktyczno – sportowe.
 6. Kryta Pływalnia jest obiektem przeznaczonym dla grup zorganizowanych oraz klientów indywidualnych.
 7. Kryta Pływalnia czynna jest codziennie w godzinach zgodnych z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz udostępnionym na stronach internetowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
 8. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu udostępnienia pływalni
  dla użytkowników.
 9. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Krytej Pływalni i jej urządzeń zobowiązane
  są do zapoznania się z Regulaminem Krytej Pływalni oraz do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 10. Obowiązek zapoznania z regulaminem uczestników grupy spoczywa na opiekunie
  lub kierowniku grupy.
 11. Regulamin Krytej Pływalni  znajduje się przy wejściu do obiektu.
 12. ZASADY PŁATNOŚCI
 13. Osobami uprawnionymi do korzystania z usług komercyjnych świadczonych na terenie Krytej Pływalni są osoby posiadające ważne karnety, kartę wstępu akceptowaną przez PWSZ
  w Raciborzu,
  bilety wstępu oraz osoby, które nabyły prawo do korzystania z pływalni
  w związku z zawartymi z właścicielem obiektu umowami, porozumieniami lub uzgodnieniami.
 14. Podstawą naliczania opłat jest cennik stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
 15. Aktualny cennik dostępny jest przy wejściu do obiektu oraz na stronach internetowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
 16. Opłata pobierana jest z góry i obejmuje czas korzystania z Krytej Pływalni zgodnie
  z obowiązującym cennikiem.
 17. Bilety ulgowe za okazaniem stosownego dokumentu przysługują dla:
  1. studentów i pracowników PWSZ w Raciborzu;
  2. studentów innych uczelni publicznych;
  3. dzieci i młodzieży uczącej się;
  4. osób niepełnosprawnych;
  5. emerytów i rencistów.
 18. Za zgubienie lub zniszczenie wyposażenia Pływalni obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości wyrządzonej szkody.
 19. Zakup indywidualnych biletów nie upoważnia do rezerwacji całego toru.
 20. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo zmiany cennika udostępnienia krytej pływalni.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI KLIENTA KRYTEJ PŁYWALNI
 1. Dzieci korzystające z obiektu muszą mieć ukończone 5 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu Krytej Pływalni oraz korzystać
  z basenu wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego.
 3. Osoba korzystająca z Krytej Pływalni zobligowana jest do zmiany obuwia przed wejściem
  do szatni.
 4. Osoby korzystające z Krytej Pływalni zobowiązane są do przestrzegania zakazów/nakazów
  umieszczonych na tablicach informacyjnych oraz znakach znajdujących się na ternie obiektu,
  a także poleceń dyżurnych ratowników i pozostałej obsługi Krytej Pływalni.
 5. Osoby korzystające z hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy:
 • dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy,
 • dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
 1. Dla wszystkich użytkowników pływalni obowiązkowe są czepki kąpielowe.
 2. Każdy użytkownik Pływalni przed wejściem do hali basenowej zobowiązany jest do umycia całego ciała pod natryskiem, usunięcia makijażu i wszelkich śladów kosmetyków oraz przejścia przez brodzik do dezynfekcji stóp.
 3. Osoby przebywające  na  terenie obiektu, naruszające  porządek publiczny, dobre obyczaje,
  w tym używające wulgaryzmów, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu będą wyproszone z terenu pływalni bez prawa zwrotu uiszczonych opłat
  i niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach
  o wykroczenia.
 4. Za skutki zachowań uczestników grupy odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.
 5. Grupy zorganizowane powinny przychodzić na Krytą Pływalnię nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku grup zorganizowanych składających się z dzieci
  i młodzieży poniżej 18-go roku życia nakłada się obowiązek kontroli grupy przez pełnoletniego, prawnego opiekuna grupy.
 6. Osoby korzystające z Krytej Pływalni zobowiązane są do przebierania się w szatniach (damskiej i męskiej). Do dyspozycji klienta są szafki, znajdujące się w szatniach. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na czyste obuwie zastępcze typu plażowego (klapki). Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni zbiorowej.
 7. Przebywanie w szatniach, przy natryskach, łazienkach oraz hali basenowej w obuwiu zewnętrznym jest zabronione.
 8. Na terenie Krytej Pływalni obowiązuje zakaz:
 9. wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
 10. sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających lub podobnie działających substancji;
 11. palenia tytoniu oraz elektronicznych papierosów;
 12. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;
 13. wprowadzania i przebywania zwierząt.
 14. Na terenie obiektu Krytej Pływalni obowiązuje zachowanie ciszy, porządku i czystości.
 15. Na terenie obiektu Krytej Pływalni obowiązuje zakaz biegania.
 16. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ
 17. Z hali basenowej korzystać mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne.
 18. Korzystanie z hali basenowej jest dozwolone wyłącznie w obecności ratowników.
 19. Zajęcia nauki pływania mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania, ratowników i opiekunów grup szkolnych.
 20. Wszystkie osoby przebywające w hali basenowej są zobowiązane do podporządkowania
  się zapisom Regulaminu Krytej Pływalni oraz nakazom dyżurnych ratowników.
 21. Zajęcia grupowe   odbywają  się   według  ściśle  określonego  harmonogramu dostępnego
  u Administratora Obiektów.
 22. Grupa pływająca lub uczestnicząca w zajęciach specjalistycznych nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 23. W basenie może jednocześnie przebywać nie więcej niż 45 osób. Większa liczba osób jest dopuszczalna po wcześniejszym uzgodnieniu z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
  w Raciborzu.
 24. Opiekun grupy, po wejściu do hali basenowej, zobowiązany jest skontaktować się z dyżurnym ratownikiem i zgłosić rozpoczęcie zajęć.
 25. Zajęcia specjalistyczne mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów odpowiedniej specjalności i ratowników, a w przypadku grup szkolnych – dodatkowo opiekunów grupy szkolnej.
 26. Na terenie hali basenowej zabrania się czynności, które zagrażają utrzymania bezpieczeństwa, spokoju i porządku, a w szczególności:
 27. wnoszenia do hali basenowej żywności i napojów oraz konsumpcji artykułów żywnościowych poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 28. wynoszenia poza szatnię jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych w szczególności: opakowań szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów
  do włosów itp.), noży i innych ostrych przedmiotów – rzeczy te należy pozostawiać
  w szafkach ubraniowych;
 29. używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony;
 30. niszczenia wyposażenia i oznakowania znajdującego się w hali basenowej;
 31. wszczynania fałszywych alarmów;
 32. hałaśliwego zachowania;
 33. zanieczyszczania wody basenowej w jakikolwiek sposób;
 34. wchodzenia do wody bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia;
 35. biegania, popychania i wypychania do wody innych użytkowników oraz powodowania wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu;
 36. używania sprzętu lub wyposażenia Krytej Pływalni do innych celów niż jest przeznaczony lub używania sprzętu uszkodzonego;
 37. skakania do wody z obrzeża otaczającego nieckę basenową;
 38. chwytania i przytapiania uczestników kąpieli;
 39. siadania na linach torowych i wychodzenia po nich z basenu;
 40. używania mydła i innych środków myjących;
 41. palenia wyrobów tytoniowych w tym e-papierosów;
 42. filmowania lub fotografowania na terenie Krytej Pływalni do celów innych niż prywatne;
 43. prowadzenia na terenie Krytej Pływalni, bez pisemnego zezwolenia PWSZ w Raciborzu, jakiejkolwiek działalności, a w szczególności: działalności handlowej, marketingowej
  i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.
 44. Wobec osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, a także pozostałych instrukcji, może być zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren Krytej Pływalni.
 45. Obsłudze Krytej Pływalni przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Osoby znajdujące
  się na terenie Krytej Pływalni są obowiązane podporządkować się instrukcjom i nakazom ratowników pełniących dyżur oraz pozostałym pracownikom Krytej Pływalni. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu lub inne nieodpowiednie zachowanie jest sygnalizowane przez ratownika wodnego dźwiękiem gwizdka oraz gestem sygnalizującym nieprawidłowość
  w zachowaniu lub zakazane zachowanie.
 46. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, u których występują oznaki zewnętrzne wskazujące na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne, brak higieny osobistej oraz zachowujące
  się agresywnie.
 47. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie stanu zdrowia należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
 48. Uczestnik kąpieli zobowiązany jest do zgłaszania dyżurującemu ratownikowi zaobserwowane nieprawidłowości i występujące zagrożenia.
 49. Podczas kąpieli ogólnodostępnej zabrania się korzystania z aparatów do nurkowania lub innego sprzętu specjalistycznego. Korzystanie z ww. sprzętu jest możliwe po uzgodnieniu rezerwacji toru lub basenu oraz okazaniu uprawnień do korzystania z danego sprzętu
  i ważności jego legalizacji.
 50. Zabrania się kąpieli bez nadzoru ratownika, trenera lub instruktora.
 51. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 52. Za bezpieczeństwo osób przebywających w basenie podczas kąpieli ogólnodostępnej i zajęć zorganizowanych/grup odpowiedzialność ponosi dyżurny ratownik i prowadzący zajęcia: trener, instruktor, nauczyciel pływania.
 53. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z pływalni w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.
 54. Skoki do wody ze słupków startowych dozwolone są wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego ratownika, nauczyciela, instruktora lub trenera prowadzącego zajęcia
  i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 55. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia, ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu, cukrzycą oraz po przebytych dłuższych chorobach itp., korzystają
  z obiektu Krytej Pływalni ze szczególną ostrożnością i na własną odpowiedzialność.
 56. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Krytej Pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 57. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach ubraniowych i szatniach oraz skradzione lub zagubione na terenie Krytej Pływalni (w tym wartościowe).
 58. Osoba, która zniszczy lub zgubi kluczyk do szafki ubraniowej pokrywa koszty wymiany zamka w szafce.
 59. PRZEPISY KOŃCOWE
 60. Prawo do prowadzenia w obiekcie Krytej Pływalni działalności typu: szkolenia sportowe, nauka pływania, kursy ratowników, płetwonurków, zajęcia rehabilitacyjne lub odnowy biologicznej, rekreacja, korekta wad postawy, a także działalności handlowej i reklamowej mają podmioty prawne lub osoby fizyczne po uprzednim zawarciu umowy lub określeniu zasad z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu.
 61. Osoby prowadzące zajęcia szkoleniowe powinny posiadać uprawnienia do pracy dydaktycznej (trener, instruktor, nauczyciel pływania).
 62. Prowadzący zajęcia w zakresie rehabilitacji, rekreacji, korekty wad postawy, odnowy biologicznej powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu działalności.
 63. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu może kontrolować wszystkie zajęcia
  i w razie  uchybień  zakazać dalszego korzystania z obiektu Krytej Pływalni lub prowadzenia zajęć.
 64. Wejście na teren hali basenowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zasad zapisanych w Regulaminie Krytej Pływalni.
 65. Skargi i zażalenia można zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 bezpośrednio do Biura Kanclerza PWSZ w Raciborzu, przy ul. Słowackiego 55, gabinet B101,
  (32) 415-50-20 wew. 120 lub na adres e-mai: kancelaria@pwsz.raciborz.edu.pl .

 Życzymy miłego pobytu

Pliki do pobrania